โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77173
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเดชดนัย เลี่ยนแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสัมฤทธิ์ ประสงค์
พนักงานราชการ