โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77173
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ วิเวก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์